Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết

Model : CareSens Dual

Bông tẩm cồn khô

Bông tẩm cồn khô

Model : Promisemed (Alcohol Pad)

Kim chích máu tiểu đường

Kim chích máu tiểu đường

Model : KIMCHICH

Máy đo huyết áp bắp tay

Máy đo huyết áp bắp tay

Model : Contort BP-1209

Máy đo huyết áp băp tay

Máy đo huyết áp băp tay

Model : BP-2206

Máy đo huyết áp băp tay

Máy đo huyết áp băp tay

Model : BP-1307

Nhiệt kế điện tử đầu mềm

Nhiệt kế điện tử đầu mềm

Model : CONFORT MT - 4625

Kim tiêm bút Insulin Pro

Kim tiêm bút Insulin Pro

Model : SP020701

Bơm tiêm insulin

Bơm tiêm insulin

Model : Promisemed U-40

Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết

Model : Caresens N voice

Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết

Model : CareSens N POP

Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết

Model : CareSens N mini

Que thử Caresens Pro

Que thử Caresens Pro

Model : Caresens Pro

Que thử đường huyết

Que thử đường huyết

Model : CareSens N

Bơm tiêm Insulin

Bơm tiêm Insulin

Model : Promisemed U-100

Que thử Ketosens

Que thử Ketosens

Model : Ketosens

Top